هیئت بازاریابی تجاری و صنعتی به کابل-افغانستان:1384/12/02

این هیئت با حضور 15 شرکت در حوزه های خدمات فنی مهندسی،صنایع فلزی،صنایع خودروسازی،صنایع شیمیائی،خدمات بازرگانی،صنایع غذایی،صنایع ساختمان،سرمایه گذاری،از مورخ 2-5 اسفند 84در شهر کابل باحمایت وزارت صنایع ومعادن ج.ا.ایران و سفارتهای دو کشور برگزار شد.

fa_IRفارسی
en_USEnglish fa_IRفارسی